22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bileziklere haiz kanal tıkama yastığı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00677
Buluş Başlığı Bileziklere haiz kanal tıkama yastığı.
Başvuru Sahibi ÇAĞ-TEK PLASTİK LASTİK TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ABDULLAH ÇOBANKARA
IPC Sınıfı E03F 3/06
Buluş Özeti

Buluş akışkanla doldurularak içinde bulunduğu boru ile yüzeysel temas etmesiyle kanalizasyon bakım/onarım işleminde atık havuzu oluşturmak için kullanılmakta olan, kanalizasyon boru hatları döşendikten sonra iki rogar arasının kontrol hacminin sızdırmazlık muayenesini su veya hava ile yapan kanal tıkama yastığı sistemi hakkında olup; gövde (1), kauçuk (2), kort bezi (3), bilezik (4), sibop (5), kör tapa (6) ve kancalıktan (7) meydana gelmektedir.