22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Katlanır yapıda ürün teşhir standı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00699
Buluş Başlığı Katlanır yapıda ürün teşhir standı.
Başvuru Sahibi CNK METAL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi CAVİT NAİL KUBALI
IPC Sınıfı A47F 5/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, her alanda kullanıma uygun en az bir rafa (10) sahip olup, bahsedilen rafların (10) irtibatlandırılmasını ve kıvrılmasını sağlayan raf oynar yüzeyi (11), bahsedilen rafların (10) irtibatlandırıldığı destek yüzeyi (12), bahsedilen rafların (10) iki yanında olacak şekilde, destek yüzeyine (12) irtibatlandırılan yan kanatlar (30), bahsedilen yan kanatlann (30) irtibatlandırılmasını ve kıvrılmasını sağlayan yan kanat oynar yüzeyi (32), bahsedilen yan kanatlara (30) irtibatlandırılan dış kanatlar (20), bahsedilen dış kanatların (20) irtibatlandırılmasını ve kıvrılmasını sağlayan dış kanat oynar yüzeyi (22) içeren bir katlanır yapıda ürün teşhir standı ile ilgilidir. (Şekil 1 ve Şekil 6)