22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çekiş kontrol sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00700
Buluş Başlığı Çekiş kontrol sistemi.
Başvuru Sahibi HİSCAR OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜRAY URLA
IPC Sınıfı B60K 23/00;B60T 17/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, hız bilgisinin algılanmasını ve iletilmesini sağlayan hız sensörü (1), direksiyon konumu bilgisinin alınmasını ve iletilmesini sağlayan direksiyon açı sensörü (2) ve kullanıcının istekleri doğrultusunda, bahsedilen hız sensörü (1) ve direksiyon açı sensöründen (2) gelen bilgiler doğrultusunda, hangi opsiyonların kullanılıp kullanılmayacağının kontrol edilmesini sağlayan kontrol kartı (6) içeren karayolu araçlarının güvenli bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan çekiş kontrol sistemi ile ilgilidir.Şekil 1