22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Magnetli arama kartı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00740
Buluş Başlığı Magnetli arama kartı.
Başvuru Sahibi NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ ÖCAL
IPC Sınıfı H04M 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş "Magnetli Arama Kartına" ilişkindir. Telefon şirketlerinin sabit ve ankesörlü telefonlarda kullandığı ön yüzünde bir görselin, ara yüzünde şifre bilgisinin bulunduğu ön ve arka yüz arasına eklenen mıknatıs ile bütünleşik, kazıma bantlı ve magnetli arama kartıdır.