22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Profil cam kilidi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00791
Buluş Başlığı Profil cam kilidi.
Başvuru Sahibi TY PLASTİK MIKNATIS SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YAŞAR NACİ EYÜBOĞLU
IPC Sınıfı E05B 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, her türlü cam kapı, alüminyum kapı, ahşap kapı gibi her türlü kapılarda, kabinlerde toz, hava, su, gürültü gibi tercihe göre olumsuz etkenlerin ortama girmesini engelleyen cam kilidi ile ilgilidir.