22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Paspaslarda yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00830
Buluş Başlığı Paspaslarda yenilik.
Başvuru Sahibi CAVİT ÇİÇEK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AKAR ÇİÇEK
IPC Sınıfı A47G 27/00;D06M 16/00
Buluş Özeti

Bu buluş, işyerlerindeki giriş kapısı önünde, konutlardaki dairelerin antre ve kapı girişlerinde ve hane içerisinde bulunan salon ve oda girişlerimde tozun ve kirin geçişini önlemek amacıyla ıslak, banyo lavabo ve su sebillerinin altında kuru olarak kullanılabilen antibakteriyel paspas ile ilgilidir