22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ana boru üzerinde şartlandırılmış basınçta ve debide akışkan geçişini sağlayan tali borular. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00846
Buluş Başlığı Ana boru üzerinde şartlandırılmış basınçta ve debide akışkan geçişini sağlayan tali borular.
Başvuru Sahibi AKPLAS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HÜSEYİN AKIN
IPC Sınıfı F16L 9/00
Buluş Özeti

Buluş, zirai sulama sistemlerinde basınçlı sıvının geçtiği ana boru (10,11) üzerinden tali borulara (14) şartlandırılmış basınçta ve debide akışkan geçişini sağlayan bir yapılanma ile ilgili olup, özelliği; bahsedilen tali borular (14) ile ilişkilendınlmiş basınç ayar elemanları (20) içermesidir.