22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir çamaşır makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/00852
Buluş Başlığı Bir çamaşır makinası.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EBRU GUNGOR;FERYAT YILDIRIM;AYSEGUL AYDAY BESIKCI
IPC Sınıfı D06F 33/00;D06F 35/00
Buluş Özeti

Bu buluş, çamaşırlarda oluşabilecek kırışıklıkların ütüleme işlemi ile dahi açılması zor, derin kırışıklıklar yerine ütüyle kolayca açılan düşük derinlikte kırışıklar olmasını sağlayan bir sıkma profilinin uygulanmasını sağlayan bir kontrol birimi (3) içeren bir çamaşır makinası (1) ile ilgilidir.