22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pvc köşe temizleme makineleri için geliştirilmiş iç köşe temizleme aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00856
Buluş Başlığı Pvc köşe temizleme makineleri için geliştirilmiş iç köşe temizleme aparatı.
Başvuru Sahibi ARTİKON MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İLKER MERDİVEN;DİNÇER GERDEMELİ
IPC Sınıfı B08B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş; pvc köşe temizleme makinelerinde işlem gören profillerin iç köşelerindeki oval ve/veya eğimli yüzeyler üzerinde oluşan çapakların temizlenmesini sağlayan köşe temizleme makineleri için geliştirilmiş iç köşe temizleme aparatı ile ilgilidir .