22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Boru kelepçe bandında geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00858
Buluş Başlığı Boru kelepçe bandında geliştirme.
Başvuru Sahibi TORK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Buluş Sahibi LÜTFİ GÜRCAN
IPC Sınıfı F16L 3/10
Buluş Özeti

Hortum, boru ve bunlar gibi elemanların birbirine bağlanma noktalarında sağlam, sıkı ve sızdırmaz bir şekilde bağlanmasını sağlayan kelepçeye ait bant mekanizması ile ilgili olan bu buluş genel olarak; bant (1), vida (2), bant (1) üzerinde tırnaklı yapı (1.1), vidanın(1) bant (1) üzerinde oturduğu vida yuvası (1.2), uzun tırnaksız bölüm (1.3), vidayı (2) barındıran vida kapak (3), vida kapağın(3) bant(2) üzerinde sıkı tutunmasını sağlayan vida kapak alt kanattan(3.1) oluşmaktadır.