22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İçten çekmeli rulo kağıt sunum tertibatlarında geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00859
Buluş Başlığı İçten çekmeli rulo kağıt sunum tertibatlarında geliştirme.
Başvuru Sahibi OĞUZHAN PLASTİK VE KALIP SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SEMIH GÜNGÖR
IPC Sınıfı A47K 10/16
Buluş Özeti

Buluş, rulo formuna sahip tuvalet kağıdı ve kağıt havluların içten çekilerek tüketilmesine yönelik olarak, bir gövde (1), gövde (1) iç haznesini kapayan bir kapak (7), gövde (1) iç haznesine konumlandırılmış rulo kağıt (2), kağıtın (2) dışarı çekildiği çıkış aralığı (5), gövde (1) haznesi içine, rulo kağıdın (2) arka kısmına konumlandırılmış uç kısımları geriye eğimli en az bir açılı baskı plakası (3) içeren rulo kağıt sunum tertibatıdır. (Şekil-1)