22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sızdırmazliği geliştirilmiş tork ve yük dalgalanması sönümleyici rulman. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00885
Buluş Başlığı Sızdırmazliği geliştirilmiş tork ve yük dalgalanması sönümleyici rulman.
Başvuru Sahibi ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TAHİR YILDIRIM;EMRE TEKİNARSLAN
IPC Sınıfı F16C 33/00
Buluş Özeti

Araçların alternatör tahrik mekanizmasında kullanılacak, dış ortama gres sızması ve dış ortamdan yabancı madde girişi azaltılmış, sürtünme direnci minimuma indirilmiş rulmandır.