22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Küresel vanalarda yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00920
Buluş Başlığı Küresel vanalarda yenilik.
Başvuru Sahibi PRO AQUA YAPI ELEMANLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SAVAŞ ÖZERDEM
IPC Sınıfı F16K 5/06
Buluş Özeti

Buluş, plastik ve metal boruların birbirlerine, plastik veya metal bağlantıya sahip cihaz ve sistemlere bağlandığı kısımlarda kullanılan küresel vanalar ile ilgilidir. Buluş, üzerinde 2 yönlü doğrusal geçiş boşluğu (21) bulunan küre (20), yönlendirme mili (41) ve hareket koluna (40) sahip küresel vanalar (1) ile ilgili olup, bahsedilen küre (20), doğrusal geçiş boşluklarına (21) dik konumda oluşturulmuş üçüncü bir geçiş boşluğu (21) içermektedir.