22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir kolçak mekanizması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00922
Buluş Başlığı Bir kolçak mekanizması.
Başvuru Sahibi ŞEMSİOĞLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ ŞEMSİOĞLU
IPC Sınıfı A47C 17/00;A47C 20/00;A47C 21/08
Buluş Özeti

Buluş, ev, otel, ofis gibi yaşam alanlarında oturma ve/veya yatma amacıyla kullanılan kanepe, oturma grubu ve koltuk takımlarının (10) gövdeleri ile birlikte yekpare ya da ayrıca takılan; bir ana kasa (23), kola (20) ait ana kasa (23) üzerinde beli desteklemek üzere açılıp-kapanabilen hareketli bir kanat (21), bahsedilen kanatın (21) kol ana gövdesine (23) irtibatını sağlayan bağlantı elemanı (22) içeren kol veya kolçak mekanizması (20) ile ilgilidir. Şekil 2