22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İpliklere çırpma etkisini sağlayan çırpma elemanını içeren iplik ayrıştırma düzeneği TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/02929
Buluş Başlığı İpliklere çırpma etkisini sağlayan çırpma elemanını içeren iplik ayrıştırma düzeneği
Başvuru Sahibi ÖRNEK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN ERSÜRMELİ;ŞIH MEHMET DABANIYASTI;SADETTİN KAPUCU
IPC Sınıfı D03D 41/00;D03D 47/27;D03D 49/50;D03D 51/02
Buluş Özeti

Buluş özellikle demetler veya kelepler şeklinde ipliklerin ayrıştırılması için kullanılan, gerdirme düzeneği (1) ve ip ayırma tarağına (3) sahip ip ayrıştırma düzeneği ile ilgili olup; bahsedilen demetler veya kelepler şeklindeki ipliklerin çırpma etkisi ile daha pratik bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan, mil (2 3) vasıtasıyla gerdirme düzeneğinden (1) gelen iplik (6) ile aynı yönde dönerek hareket eden, en az bir köşeye (22) sahip çırpma elemanı (2) içermesiyle ilgilidir.