22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik ve yarı otomatik av tüfeklerinde yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00923
Buluş Başlığı Otomatik ve yarı otomatik av tüfeklerinde yenilik.
Başvuru Sahibi PLASMARKET PLASTİK VE METAL KALIP MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SALİH İNNECİ
IPC Sınıfı F41A 35/00
Buluş Özeti

Buluş, üzerinde vida dişleri (27) formlandırılan tırnaklı vida (10), üzerinde, döndürüldüğünde, bahsedilen vida dişleri (27) üzerinde hareket eden sabitleyici kanallar (14) formlandırılan, bahsedilen ayartı gez gövdenin (5) sağa sola hareket etmesini sağlayan sağ sol gez ayar somunu (8), üzerinde, bahsedilen sağ sol gez ayar somununun (8) döndürülmesi sırasında, sabitleyici kanallar (14) üzerinde hareket eden, bahsedilen sağ sol gez ayar somununun (8) ve dolayısıyla ayartı gez gövdenin (5) sabitlenmesini sağlayan sağ sol gez ayar tırnağı (15) formlandırılan ayartı gez gövde (5) içeren otomatik ve yan otomatik av tüfekleri ile ilgilidir.