22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ev cihazları için bir kontrol kartı ve kontrol yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/00974
Buluş Başlığı Ev cihazları için bir kontrol kartı ve kontrol yöntemi.
Başvuru Sahibi ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EMREARCELIK ANONIM SIRKETI ARISOY
IPC Sınıfı G09G 3/34
Buluş Özeti

Bu buluş, fonksiyonlarının görüntülendiği ve/veya ayarlandığı bir display ünitesi (2) içeren elektrikli ev cihazlarında, şebeke gerilimindeki değişimlere göre display ünitesinin (2) parlaklığı ayarlanarak ev cihazının yüksek akım çekmesini ve elektronik devre elemanlarının aşırı ısınmasını önleyen bir kontrol kartı (1) ve kontrol yöntemi ile ilgilidir.