22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Nargile kelepçesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00982
Buluş Başlığı Nargile kelepçesi.
Başvuru Sahibi ALİ EVSET ÖZDEMİR;ARDA ARSLAN
Buluş Sahibi ALİ EVSET ÖZDEMİR;ARDA ARSLAN;ALİ EVSET ÖZDEMİR;ARDA ARSLAN
IPC Sınıfı A24F 1/30
Buluş Özeti

Bu buluş, nargilenin "ser i" ile "şişe yi" birbirine kenetleyen ve aralarındaki conta ile sızdırmazlığı sağlayan nargile kelepçesi ile ilgili olup, özelliği; nargile şişesinin (T) ağız kısmına karşılıklı olarak yerleştirilen ve cıvatalar (6) ile sabitlenerek üst kelepçeyi oluşturan iki adet alt kelepçe yarım ay (1), nargile şişesinin (T) ağız kısmına yerleştirilerek üzerine ser (S) oturtulan conta (16), conta (16) üstüne dikey olarak yerleştirilen serin (S) alt kısmına karşılıklı olarak yerleştirilen ve cıvatalar (13) ile birbirine sabitlenerek üst kelepçeyi oluşturan iki adet üst kelepçe yarım ay (9), üst kelepçeyi aşağı çekerek alt kelepçe (1) sabitleyen kelepçe kitleme telleri (4) ve kelepçe kitleme tellerine (4) hareket verecek şekilde üzerinde barındıran iki adet kelepçe kitleme kolundan (5) meydana gelmesidir.