22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok fonksiyonlu ve parçalı tristör sürme kartı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00984
Buluş Başlığı Çok fonksiyonlu ve parçalı tristör sürme kartı.
Başvuru Sahibi AKGÜN ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK TAAHHÜTLÜK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET AKGÜN
IPC Sınıfı H01L 21/00
Buluş Özeti

Buluş, mevcut sistemlerde yaşanan maliyet, tedarik, diğer sistemlerle uyumsuzluk, senkron problemi, yekpare olma gibi sorunlara çözüm getiren; kontrol kartı ile ateşleme kartları birbirinden ayrı ve izoleli olan; senkron sorunu yaşanmayan; faz-faz veya faz-nötr çalışabilen; 3 fazlı, iki fazlı veya tek fazlı sürme yapabilen; çok fonsiyonlu ve parçalı tristör sürme kartı(1) olup, kontrol kartı(2) ve tetikleme kartlarından(3) meydana gelmektedir.