22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayarlanabilir masaj birimlerine sahip fermuarlı masaj yatağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01009
Buluş Başlığı Ayarlanabilir masaj birimlerine sahip fermuarlı masaj yatağı.
Başvuru Sahibi MARMARA SÜNGER TEL MOBİLYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET KARIŞMAN
IPC Sınıfı A61H 37/00
Buluş Özeti

Buluş, içinde masaj birimlerinin (30) konumlandırıldığı ve bir sünger katmanı (13) haiz masaj yatakları (10) ile ilgili olup, özelliği, fermuarlı (12) yapısı sayesinde açılabilir üst yüzeye (11) sahip bir kılıf (14) ve bahsedilen üst yüzeyin (11) açılması sayesinde konumlandıkları yerleri değiştirilebilir yapıda masaj birimleri (30) içermektedir.(Şekil-2)