22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Konforlu ve hijyenik hayvan yatağı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01011
Buluş Başlığı Konforlu ve hijyenik hayvan yatağı.
Başvuru Sahibi İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÜMİT MURAT YILMAZ
IPC Sınıfı A01K 1/00;A01K 1/015
Buluş Özeti

Buluş, kulübelerde kullanılabileceği gıbı, açık alanlarda veya hayvan barınaklarında da istenilen ölçülerde kullanılabilen, yatağın (10) bulunduğu yüzeye tutunmasını sağlayan ve bahsedilen yatak (10) için düzlem oluşturan alt katman (1), bakteri ve enfeksiyon riskini azaltan ambalaja (2) sarılı konfor sağlayan katman (3) ve hayvanın kaymasını engelleyen pislik tutmayan üst katmandan (4) oluşan eğimli üst yüzeye (4 1) sahip konforlu ve hijyenik hayvan yatağı (10) ile ilgilidir.