22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Metal yapı üzerine elektroforez yöntemi ile hidroksiapatit kaplanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/00977
Buluş Başlığı Metal yapı üzerine elektroforez yöntemi ile hidroksiapatit kaplanması.
Başvuru Sahibi ÖNDER ALBAYRAK;SABRİ ALTINTAŞ
Buluş Sahibi ÖNDER ALBAYRAK;SABRİ ALTINTAŞ;SABRİ ALTINTAŞ;ÖNDER ALBAYRAK
IPC Sınıfı A61L 27/06;A61L 27/32;C25D 13/02
Buluş Özeti

Bu buluş kapsamında, titanyum (Ti), titanyum alaşımı (Ti6A14V) ve paslanmaz çelik (316L) plaka ve yüzeyler, elektroforez yöntemi kullanılarak, yüzeyde çatlak oluşmayacak şekilde hidroksiapatit (HA) ile kaplanmıştır. Yüksek biyouyumluluğu ve kimyasal açıdan kemiğe benzerliği dolayısıyla sağlık alanında önemli bir yeri olan HA in, kaplama malzemesi olarak kullanılmak üzere üretilmesi ve kaplama süspansiyonunun hazırlanmasına yönelik süreç ve parametreler tarif edilmiştir. Kimyasal sentez yöntemi kullanılarak üretilen HA tozlarının kalsinasyon işlemine tabi tutulduktan sonra kaplama aşamasında kullanılması durumunda çatlaksız kaplama elde edilmiştir.