22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Arginine ile zenginleştirilmiş yenebilir yağlı tohumlu gıda ürünleri ve üretim metodu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03191
Buluş Başlığı Arginine ile zenginleştirilmiş yenebilir yağlı tohumlu gıda ürünleri ve üretim metodu.
Başvuru Sahibi İLHAN KAYA;KIVANÇ KUMANOĞLU
Buluş Sahibi KIVANÇ KUMANOĞLU;İHSAN KAYA;İHSAN KAYA;KIVANÇ KUMANOĞLU
IPC Sınıfı A23D 9/00;A23L 1/30
Buluş Özeti

Buluş, yenilebilir yağlı tohumlu gıdaların içerisine, nitrik oksit sentezi, kalp rahatsızlıklarının iyileştirilmesi, tansiyon dengelemede takviye maddesi gibi insan vücuduna faydaları olan bununla birlikte insan vücudunun üretemediği arginine maddesinin karıştırılması, belirlenen bir sıcaklıkta eritilmesi, çözülmesi ile ilave etmek suretiyle elde edilen yeni besin maddesi ve bahsedilen besin maddesinin üretim yöntemidir.