22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Fırınlama ve kurutma sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03273
Buluş Başlığı Fırınlama ve kurutma sistemi.
Başvuru Sahibi LEVENT YALÇIN
Buluş Sahibi LEVENT YALÇIN
IPC Sınıfı F26B 21/02;F26B 21/06;F26B 25/06
Buluş Özeti

Mevcut buluş, gıda sektöründe, taze meyve sebzelerden yarı kurutulmuş mamul elde etmek üzere çok özel hava hızları, çok yüksek hava debileri ve eşit sıcaklıklar vasıtasıyla hem ürünün nem değerini, hem de kurutma suresince üründeki mikroorganizma miktarını düşürmek üzere geliştirilen, fanlar (2), fan motorları (2 1), fan dolapları (3), ürün tepsileri (4), tepsi arabaları (5), serpantinler (6), bacalar (7), baca motorları (9), asma tavan (11), nem ve sıcaklık sensorleri içeren bir kurutma odası (1) ile bilgisayar (10) ve buhar kazanı içeren bir fırınlama ve kurutma sistemi (8) ile ilgilidir.