22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kaplamalı camların yüzeyinde bulunan kaplama tabakasının sıyrılmasını sağlamak üzere bir yöntem ve bu yöntemi gerçekleştirmek üzere bir makine. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03317
Buluş Başlığı Kaplamalı camların yüzeyinde bulunan kaplama tabakasının sıyrılmasını sağlamak üzere bir yöntem ve bu yöntemi gerçekleştirmek üzere bir makine.
Başvuru Sahibi CMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Buluş Sahibi CENK ÇAM
IPC Sınıfı B24B 9/00;B24B 9/10;C03B 33/023
Buluş Özeti

Buluş, en az bir "X" ekseni tahrik ünitesi (1) tarafından sağlanan dönme hareketinin kayış - kasnak mekanizması (2, 3) vasıtası ile iletilerek ve masanın (4) x-ekseninde yer alan krameyer dişli (5) ve kılavuz mekanizması (6, 7) sayesinde x-ekseni doğrultusunda doğrusal harekete çevrilerek ve köprüye (8) aktarılması, bahsedilen köprüye (8) aktarılan doğrusal hareketin, köprü (8) üzerinde konumlu y-eksen tahrik ünitesi (9) tarafından sağlanan dönme hareketi ile y-ekseninde yer alan krameyer dışlı (10) ve kılavuz mekanizması (11) sayesinde y-ekseni doğrultusunda doğrusal harekete çevrilmesi, z-ekseni doğrultusunda tahrik edilerek z-eksen tahrik ünitesi (12) vasıtasıyla sıyırma fırçasının (13) kaplanmış cam yüzeyine (G) basınçla basmasının sağlanması, gerekli olan dönme hareketini b-eksen tahrik ünitesi (14) tarafından sağlanmak suretiyle sıyırma fırçası (13) tarafından kaplanmış olan cam yüzeyinin (G) sıyrılması işleminin gerçekleştirilmesi, işlem adımlarını içeren, kaplamalı camların (G) yüzeyinde bulunan kaplama tabakasının sıyrılmasını sağlamak üzere bir yöntem ve bu yöntemi gerçekleştirmek üzere bir makinedir.