22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sınaî mono karboksilik yağ asidi üretim yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03451
Buluş Başlığı Sınaî mono karboksilik yağ asidi üretim yöntemi.
Başvuru Sahibi MAYKİM YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi MAZLUM AKSOY;EMRE AKSOY
IPC Sınıfı C07C 27/02;C07C 51/42;C07C 53/126;C07C 57/03;C07C 57/12;C11C 1/02;C11C 1/04;C11C 1/08
Buluş Özeti

Bu buluş, bitkisel veya hayvansal yağların sabunlaştırılması sonucu sınai 5 monokarboksilik yağ asidi üretim yöntemi (10) ile ilgilidir. Buluşun amacı, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık gerektirmeyen, üretim maliyeti ve iş güvenliği riski düşük, katalizör kullanılmadan sınai monokarboksilik yağ asidi (8) elde etmektir.