22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Noktasal ışık kaynaklı (LED) iç-dış aydınlatma armatürlerinde direkt soğutma tekniği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03576
Buluş Başlığı Noktasal ışık kaynaklı (LED) iç-dış aydınlatma armatürlerinde direkt soğutma tekniği.
Başvuru Sahibi EAE ELEKT. ASAN. END. İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUSUF HİKMET KAYA
IPC Sınıfı F21V 29/00;H01L 33/00;H05B 33/00
Buluş Özeti

Buluş bır üst gövde (1) ve bir alt gövdeden (9) oluşan iç ve dış mekan aydınlatma armatürleri içerisinde aydınlatma amacı ile kullanılan ve bir elektronik devre kartı üzerine yerleştirilen LED lerin (5) çalışması esnasında ortaya çıkan ısının dış ortama tahliye edilmesini ve devrenin soğutulmasını sağlamak üzere geliştirilen ve bahsedilen LED lerın (5) herhangi bir elektronik devre kartına gerek kalmadan bahsedilen üst gövdenin (1) iç kısma bakan düz yüzeyi üzerine kaplanan yalıtım malzemesi (3) üzerinde oluşturulan devre yolları üzerine yerleştirilmesi ile çalışması esnasında oluşan ısının direk dış ortama (atmosfer) atılması ile gerçekleştirilen direk soğutma yöntemi ile ilgilidir