22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Diş hekimliği cerrahisinde apikal rezeksiyon sırasında, kanalların kök ucundan kuronale doğru şekillendirilmesi işleminde kanal aletlerine kılavuzluk yapan tüp. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03710
Buluş Başlığı Diş hekimliği cerrahisinde apikal rezeksiyon sırasında, kanalların kök ucundan kuronale doğru şekillendirilmesi işleminde kanal aletlerine kılavuzluk yapan tüp.
Başvuru Sahibi MEHMET BAYBORA KAYAHAN
Buluş Sahibi MEHMET BAYBORA KAYAHAN
IPC Sınıfı A61C 5/02
Buluş Özeti

Diş hekimliğinde, endodontik cerrahide uygulanan apıkal rezeksıyon sırasında ve kuronal yolla gırilemeyen kok kanallarında, kanalların kok ucundan kuronale doğru şekillendirilmesi ve kuronal yönde istenilen derinliğe kadar ılerlenmesi için kullanılan ve rezeke edilen dışın apıkalıne yerleştirilen, kanal aletinin (3) kanala yerleştirilmesine kılavuzluk yapan, rezeksıyon sırasında küçük kemik kavıtelerınde kanal aletinin (3) daha etkin kullanılması için yönlendirmeyi sağlamak üzere a açısı oluşturacak şekilde kıvrılmış tüptür (1). Bahsedilen a açısı 90° ila 120° arasında olup, bahsedilen tüp (1) sılındırık yapıda, döküm olarak üretilen paslanmaz çelik veya plastik malzemeden mamuldür