22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bitki yetiştirme ve sunum saksısı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01842
Buluş Başlığı Bitki yetiştirme ve sunum saksısı.
Başvuru Sahibi LİDERSAN PROMOSYON VE TANITIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ETEM BUDAN
IPC Sınıfı A01G 1/00;A47G 1/00
Buluş Özeti

Buluş; saksıyı (1) oluşturan en az bir iç gövde (7), iç gövdenin (7) üzerine sabitlenen en az bir etiket/görsel eleman (8), iç gövde (7) ile etiket/görsel elemanı (8) dışarıdan kapatan en az bir dış şeffaf gövde (3), iç gövde (7) alt kısmında oluşturulmuş en az bir pimli/uzantılı delik (6), pimli uzantılı deliklerin (6) içerisinden geçtiği, dış şeffaf gövde alt kısımda oluşturulan en az bir delik (5) ve/veya iç gövde (7) ve dış şeffaf gövde (3) alt kısmında oluşturulan en az bir izolasyon alanı (4) ve/veya hem kapak hem de saksı (1) altında tabak elemanı olarak kullanılmak üzere oluşturulmuş kapak/tabak elemanı (2) içermesi ile karakterize edilir. (Şekil-1)