22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İki enerji alternatifli mobil konkasör. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01897
Buluş Başlığı İki enerji alternatifli mobil konkasör.
Başvuru Sahibi ÖZYURT MAKİNE ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİRIZA TOPÇU
IPC Sınıfı B02C 2/00
Buluş Özeti

Bu buluş, kara yolları ve bom hattı inşaatlarında temel ve alt temel malzemesi üretimi, inşaat yıkıntıları ve molozlarının yerinde kırılması, asfalt, demirli beton, kiremit, mermer atıklarının kırılıp geri kazanılması, metro, tünel ve HES projelerinde çıkan malzemenin kırılıp değerlendirilmesi gibi işlemlerde kullanımları iki enerji alternatifli mobil konkasör ile ilgili olup, özelliği; rotora ilişkilendirilmiş kasnağa (3) dairesel hareket veren elektrik motoru (1) ve şebekeden gelen elektriğin kesilmesi durumunda elektrik motoruna (1) enerji sağlayan dizel yakıtlı bir jeneratörden (2) meydana gelmesidir.