22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Homojen mayalanma sağlayan bir yoğurt inkübatörü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01917
Buluş Başlığı Homojen mayalanma sağlayan bir yoğurt inkübatörü.
Başvuru Sahibi EROL DİREN
Buluş Sahibi EROL DİREN
IPC Sınıfı A23C 9/123
Buluş Özeti

Buluş, yoğurtların mayalandığı alan olan bir inkübasyon alanı (100) oluşturan ve içerisinde yoğurt konumlandırılan en az bir yoğurt kabinine (110) sahip, bahsedilen inkübasyon alanı (100) içerisinde konumlu; inkübasyon alanında (100) homojen bir iklimlendirme sağlayan bir kontrol birimi (120), bahsedilen kabinin (110) belirli bir düzende hareket etmesini sağlayan ve kabine (110) en az bir kılavuz bağlantı elemanı (111) ile bağlı hareket kılavuzu (130), kabının (110) hareketini sağlayan en az bir hareket elemanı (140) ve hareketi yoğurt kabinine (110) ileten en az bir hareket bağlantı elemanı (113) ihtiva eden yoğurt inkübatörü ile ilgilidir.