22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Lomber korpektomi kafes sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01960
Buluş Başlığı Lomber korpektomi kafes sistemi.
Başvuru Sahibi ADEM UYANIK
Buluş Sahibi ADEM UYANIK
IPC Sınıfı A61F 2/44
Buluş Özeti

Buluş konusu alt ve üst vertebra ile birebir temas sağlayan yüzeye sahip omurlar arası implant olarak kullanılan açısı ve yüksekliği ayarlanabilen lomber korpektomi kafes sistemleri ile ilgilidir. Vertebra ile tam temas oluşturan yüzeylerin dişli olması nedeni ile tam tutunma güvenliği sağlanır ve kayma riski taşımaz. Ayrıca buluş konusu lomber korpektomi kafes (1) sistemi ile distraksiyon öncesi ve sonrasında daha fazla greftleme olanağı, yani daha geniş greft alanı sağlanmaktadır.