22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Üst üste geçebilen ünite. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02033
Buluş Başlığı Üst üste geçebilen ünite.
Başvuru Sahibi VEFA PREFABRİKE YAPILAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ORHAN GÜNER
IPC Sınıfı E04B 1/343B
Buluş Özeti

Buluş, meydana gelen afetler sonrasında ortaya çıkan acil barınma ihtiyaçlarının, şantiye benzeri alanlardaki geçici barınma ihtiyacının veya kalıcı barınma veya benzeri ihtiyaçların, kolay ve hızlı bir şekilde karşılanması amacı ile geliştirilmiştir ünite (1) ile ilgilidir. Nakliye ve depolama sırasında üst üste geçebilen alt modül (2) ve üst modül (3) sayesinde aynı anda daha fazla ünitenin (1) taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır. Bahsedilen ünitenin (1) nakliye ve depolama esnasında kapladığı alan üst modülün (3) hacmi kadar olup, ünitenin (1) kurulduktan sonraki kullanım alanının yansı kadardır.