22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çeşmeli silindirik reklam kulesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02043
Buluş Başlığı Çeşmeli silindirik reklam kulesi.
Başvuru Sahibi KARMA AÇIKHAVA REKLAMCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İSMAİL HAKKI UZUN
IPC Sınıfı G09F 15/00
Buluş Özeti

Buluş, üzerinde açık hava reklam kampanyalarının veya ilanların yayınlandığı, silindirik şekle sahip gövdesi üzerinde 360 derece reklam hizmeti verebilen, içten aydınlatmaya sahip reklam kulesi olup (10), gövdesi üzerinde; su (4.8) akışını belirli bir yaklaşma mesafesine göre başlatan ve akış başladıktan belirli bir süre sonra otomatik olarak suyu (4.8) kesen sensör (4.1), suya (4.8) hacim kazandırarak su (4.8) kullanımından tasarruf edilmesini sağlayan perlatör (4.2), elektrik kesintisinde sistemin geçici olarak çalışmasını sağlayan pil yedeklemesi (4.3), armatür (4.4), pis su gideri (4.5), musluk haznesi (4.6) ve şebeke suyu hattından (4.7) oluşan çeşme kısmı (4) içermesiyle karakterize edilir.(Şekil 1)