22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Rulo halindeki saçın yüzeyinin emaye ile kaplanması için yapılanma. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02092
Buluş Başlığı Rulo halindeki saçın yüzeyinin emaye ile kaplanması için yapılanma.
Başvuru Sahibi İSMET ÇAKMAKÇİ
Buluş Sahibi İSMET ÇAKMAKÇİ
IPC Sınıfı C23C 30/00
Buluş Özeti

Bu buluş; rulo halinde sarılmış ve geniş yüzeye sahip olan sacın (15), yüzeyinin emaye ile kaplanmasını sağlayan yapılanmaya ilişkindir. Sac yüzeyi emayeleme yapılanması rulo sac açma ünitesi (1), enkoder (2), sac doğrultma ünitesi (3), konveyör (4), sac temizleme ünitesi (5), sac kurutma fırını (6), yaş astar emaye kabini (7), yaş astar emaye kurutma fırını (8), toz astar emaye kabini (9), toz son kat emaye kabini (10), emaye pişirme fırını (11), sac tutma 15 ünitesi (12), naylon kaplama ünitesi (13) ve rulo sac sarma ünitelerinden (14) oluşmaktadır.