22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir cam işleme fırını. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02120
Buluş Başlığı Bir cam işleme fırını.
Başvuru Sahibi HASAN KORKMAZ
Buluş Sahibi HASAN KORKMAZ
IPC Sınıfı C03B 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş, sehpalar, akvaryum camlarında, sanayi tipi buzdolapları, bankolar, mobilya tezgâh camları, vitrinler, mobilya ve mağazalarda ofis masalarında camdan mobilyalarda kullanılan camların üretilmesini sağlayan, yalıtımlı dış yüzeyi (1.1) ve sabit rezistanslı iç yüzeyi (1.2) içeren fırından (1), karkas kalıbı (2.1) ve bükme köşebentlerini (2.2) içeren cam katlama zemininden (2), kutuları (3.1), seramik veya özel alaşımlı cam boruları (3.1), spiral olarak saran veya boru içerisinden geçen rezistans tellerini (3.3) ve bağlantı parçalarını (3.4) içeren ısıl işlem ünitesinden (3) ve cam plakadan (4) oluşan bir cam işleme fırını ile ilgilidir.