22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Farklı kesim açılarında kesim yapabilen bir otomatik yürüyüşlü elmas telle blok kesme makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02133
Buluş Başlığı Farklı kesim açılarında kesim yapabilen bir otomatik yürüyüşlü elmas telle blok kesme makinesi.
Başvuru Sahibi KAPTANLAR MAKİNA VE HiDROLiK SANAYi TiCARET LİMİTED ŞiRKETi
Buluş Sahibi NUSRET KARAKOÇ
IPC Sınıfı B23D 57/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş; Mermer ocaklarında ana kriterlere bağlı bütün blok mermerlerin düz kesitler halinde kesilmesi amacı ile çalışma esasına göre yürüyüş sistemine bağlı kullanılan elmas telin kasnak yardımıyla dönmesi, kendisinden raylı ve ilave edilebilen ray yürüyüş sistemi ile 360° derecelik açıda istenilen yönde kesim yapabilen bir elmas telle blok kesme makinesi ile ilgilidir.