22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrikli rampalı elmas telle sayalama makinası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02134
Buluş Başlığı Elektrikli rampalı elmas telle sayalama makinası.
Başvuru Sahibi KAPTANLAR MAKİNA VE HiDROLiK SANAYi TiCARET LİMİTED ŞiRKETi
Buluş Sahibi NUSRET KARAKOÇ
IPC Sınıfı B28D 1/00
Buluş Özeti

Buluş, mermer ocaklarında kesilen mermer kütlenin kesilebilir ya da blok kesici makinalarda kesilebilir boyutlara getirilmesi için uygulanan sayalama işleminde kullanılan elmas telle sayalama makinası ile ilgilidir.