22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Emniyetli pencere kilidi ve kolu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02158
Buluş Başlığı Emniyetli pencere kilidi ve kolu.
Başvuru Sahibi KAYA-PEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi KURTULUŞ KAYA
IPC Sınıfı E05C 21/00
Buluş Özeti

Buluş, açılır pencerelerin açma kapama kolunun pencere kapandıktan sonra çıkartılmasına olanak veren bir düzenekle ilgilidir. Buluşun özelliği, bir birinden ayrılabilir şeklide alt gurup (P11) ve kol gurubundan (P12) oluşmasıdır. Ayrılma ve birleşme işlevi kol gurubunda bulunan bir mıknatıs (P8) sayesinde gerçekleşmektedir.