22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ezetimib bileşimleri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/02167
Buluş Başlığı Ezetimib bileşimleri.
Başvuru Sahibi SANOVEL İLAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş.
Buluş Sahibi ALI TÜRKYILMAZ;ÜMIT ÇIFTER;LEVENT ÖNER;İBRAHIM MURAT ÜZER;GAYE RAMAZANOĞLU
IPC Sınıfı A61K 31/397;A61K 9/20
Buluş Özeti

Bu buluş, yüksek biyoyararlanıma, gelişmiş çözünürlük ve çözünme hızına sahip ve raf ömrü boyunca stabil olan, bir veya daha fazla farmasötik olarak uygun yardımcı maddeyi içeren ezetimib veya farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunu içeren farmasötik bir bileşimi, hazırlama ve tedavi yöntemlerini içerir.