22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Cam korkuluklarda montaj düzeneği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02176
Buluş Başlığı Cam korkuluklarda montaj düzeneği.
Başvuru Sahibi NEMA ÇELİK KONSTRİKSİYON SANAYl VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERDAL KARAMAN
IPC Sınıfı E04F 11/18
Buluş Özeti

Buluş, cam korkuluklarda kullanılan bir montaj düzeneği (5) olup, sabitleme elemanı (30) ile temas halinde olan en az bir kılavuzlama alanına (14) sahip yan sütunlar (13) ve camın (1) konumlandırıldığı sabitleme alanından (12) oluşan taşıyıcı gövde (11), taşıyıcı gövde (11) içinde konumlandırılan ve camın (1) konumunu ayarlayarak sabitlenmesini sağlayan sabitleme elemanı (30); bahsedilen sabitleme elemanının (30), taşıyıcı gövde (11) içinde konumlandırılarak hareket etmesini sağlayan bağlantı elemanı (31) içermektedir.