22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kitap muhafaza edici bir tekstil malzemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02177
Buluş Başlığı Kitap muhafaza edici bir tekstil malzemesi.
Başvuru Sahibi BOYUT DIŞ TİCARET İNŞAAT VE MADENCİLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi PINAR GERİKALMAZ BÜLAY
IPC Sınıfı A47C 3/00;A47C 3/02
Buluş Özeti

Buluş, içine çeşitli kitaplann (2) konumlandığı muhafaza elemanı ile ilgili olup; bahsedilen muhafaza elemanının; bahsedilen kitapları (2) sarmalayan yumuşak malzemeden mamul bir kılıf (1) içermesiyle karakterize edilmektedir.