22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Koruyucu bir kumaş yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/04039
Buluş Başlığı Koruyucu bir kumaş yapılanması.
Başvuru Sahibi ÖZTEK TEKSTİL TERBİYE TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EŞREF AKIN
IPC Sınıfı D06N 3/00
Buluş Özeti

Buluş, gemi üzerinde bulunan metal aksamlann (pusula, demir ırgat, projektör v b gibi) yüksek nemli ortamda kullanılan metal malzemelerin korozyondan korunması, aynı zamanda antı- radar ve yakın infrared koruma sağlamak amacıyla kullanılmak uzere bir tekstil urunu olarak bir kumaş yapılanması ile ilgilidir