22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Manyetik kaplinli (salmastrasiz) pompa. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02188
Buluş Başlığı Manyetik kaplinli (salmastrasiz) pompa.
Başvuru Sahibi KING POMPA VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi HÜSMEN ÇAĞRI ÇALIŞKAN
IPC Sınıfı F04B 43/09
Buluş Özeti

Buluş manyetik salmastrasız pompalarla ilgili olup özelliği; manyetik etkileşimi sağlayan iç manyetik parça (1); pompayı dış ortamdan izole eden izole edici kısım (2); dış manyetik parça (3) ve motordan dış manyetik elemana tork iletimini sağlayan döndüren kısmı (4) içermesi ile karakterize edilir.