22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Medikal cihazların taşınmasını sağlayan hareketli bir sehpa. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02237
Buluş Başlığı Medikal cihazların taşınmasını sağlayan hareketli bir sehpa.
Başvuru Sahibi ERTUNÇ ÖZCAN
Buluş Sahibi METEHAN TOPRAK;UTKU ÇAY
IPC Sınıfı A47B 3/00;A61B 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş, hasta başı monitörü, vantilatör cihazı, nemlendirici gibi hareketlilik ihtiyacı olan küçük, orta ölçekli medikal cihazların ve aksesuarlarının kullanılmasını ve taşınmasını sağlayan hareketli bir sehpa (1) ile ilgilidir. Buluş konusu sehpa (1) sahip olduğu taban (11) ve tabana (11) bağlı olan tekerlekler (10) sayesinde hasta yakınlarına getirilebilmekte ve üzerinde yer alan medikal cihaz ve aksesuarlar hastaya bağlanabilmektedir. Üst ve alt profillerin (3, 4) birleştirilmesiyle oluşturulan direk (2) üzerine bağlantı yapılan aparatlar ile de çok çeşitli aksesuarlar sehpaya (1) eklenebilmekte, bu sayede buluş konusu sehpanın (1) kullanım fonksiyonları artırılabilmektedir.