22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çit direği toprak ankrajı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02245
Buluş Başlığı Çit direği toprak ankrajı.
Başvuru Sahibi KÖSEDAĞ TEL ÖRME ÇİT SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ KÖSEDAĞ
IPC Sınıfı E02D 13/00
Buluş Özeti

Buluş, toprağa/zemine saplanmak suretiyle; çit diregi benzeri bir yapı ya da üst unsuru (20) toprağa/zemine sabitlemeye yarayan, yukarıdan asagıya dogru daralan ve sivrilen bir yapıya ve saplama forma sahip; bahsedilen üst unsurun (20) sabitlendigi; üstte yekpare yapıda bir tabla (11), bahsedilen tabla (11) alt kısmında ve tablaya (11) yekpare yapıda olusturulmus; ) bıçak benzeri forma sahip ve yukarıdan aşağıya dogru daralan bir yapıda keskin yüzeyler (14), bir ankraj elemanı (10) ile ilgilidir.