22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Giydirme kapaklı kutu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02267
Buluş Başlığı Giydirme kapaklı kutu.
Başvuru Sahibi GELİN ÇEYİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ABDULLAH HEPER
IPC Sınıfı B65D 33/00
Buluş Özeti

Bu buluş, giydirme kapaklı kutu (1) ile ilgilidir. Giydirme kapaklı kutu (1) ile, nevresim takımı, örgü battaniye ve masa örtüsü gibi muhtelif ev tekstili ürünlerinin kutular (5) içinde her iki yanından yerleştirilen giydirme kapaklar (2 ve 3) ile güvenli saklanabilmesi ve görsel olarak da güzel durması amaçlanmıştır.