22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yeni nesil hareketli panel sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02278
Buluş Başlığı Yeni nesil hareketli panel sistemi.
Başvuru Sahibi IŞILDAK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ADİL IŞILDAK
IPC Sınıfı E04B 2/74
Buluş Özeti

Bu buluş konutlarda ve endüstriyel mekânlarda, istenildiği zaman istenilen yere toplanabilen, istenildiği zaman kapatılabilen, sistemin içerisine girmesi olası suyun bir kanalda toplanarak sağlıklı bir şekilde su tahliyesinin yapılabildiği hareketli panel sistemi ile ilgili olup, kanat profiline (2) bağlı taşıyıcı teker takımlarının (4), içerisinde hareket ettiği kasa profili (1), panellerin entegre edildiği kanat profili (2), kanat profiline (2) bağlanarak, kasa profili (1) içerisinde hareket eden, park taşıyıcı teker takımı (4), düz taşıyıcı teker takımı (37) ve sistemin kasa profiline (1), bağlanarak sağlıklı su tahliyesi sağlayan, su tahliye profili (3) ile karakterize edilmektedir.