22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektrikli açılı otomatik sayalama makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02293
Buluş Başlığı Elektrikli açılı otomatik sayalama makinesi.
Başvuru Sahibi KAPTANLAR MAKİNA VE HiDROLiK SANAYi TiCARET LİMİTED ŞiRKETi
Buluş Sahibi NUSRET KARAKOÇ
IPC Sınıfı B28D 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, mermer ocaklarından kesilerek elde edilen mermer kütleyi istenilen ebada ve düz kesitli kenarlara dönüştürebilmek amacı ile traşlama düzeltme ve şekillendirme işlemini gerçekleştiren sayalama makineleri ile ilgilidir.