22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kilit aparatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02305
Buluş Başlığı Kilit aparatı.
Başvuru Sahibi YILMAZ TORNACILIK YAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ATİLLA YILMAZ
IPC Sınıfı B65D 33/34;E05B 53/00;E05C 19/00
Buluş Özeti

Bu buluş, depo, işyeri, garaj kapıları ve her türlü yaşam alanında hırsızlığa karşı caydırıcı bir önlem almak için kullanılan kilit aparatı ile ilgili olup, özelliği; birisi sabit kasa diğeri hareketli olan pencere veya kapıya yerleştirilen çelik vidalar (1), üzerinde delikli kafalar (2) bulunan vidaları (1) bulunduğu yere sabitleyen somunlar (3) ve somunlar (3) tarafından kasa, pencere veya kapıya sabitlenen delikli kafaların (2) üzerinden geçirilen bir adet çelik milden (4) meydana gelmesidir.